Knjiga Postanka Glava 5 - Biblija Online

1
Ovo je povijest Adamova roda. Kad je Bog stvorio čovjeka, napravio ga je na priliku svoju;
2
stvorio je muško i žensko. A kad ih je stvorio, blagoslovi ih i nazva - čovjek.
3
Kad je Adamu bilo sto i trideset godina, rodi mu se sin njemu sličan, na njegovu sliku; nadjenu mu ime Šet.
4
Po rođenju Šetovu Adam je živio osam stotina godina te mu se rodilo još sinova i kćeri.
5
Adam poživje u svemu devet stotina i trideset godina. Potom umrije.
6
Kad je Šetu bilo sto i pet godina, rodi mu se Enoš.
7
Po rođenju Enoševu Šet je živio osam stotina i sedam godina te mu se rodilo još sinova i kćeri.
8
Šet poživje u svemu devet stotina i dvanaest godina. Potom umrije.
9
Kad je Enošu bilo devedeset godina, rodi mu se Kenan.
10
Po rođenju Kenanovu Enoš je živio osam stotina i petnaest godina te mu se rodilo još sinova i kćeri.
11
Enoš poživje u svemu devet stotina i pet godina. Potom umrije.
12
Kad je Kenanu bilo sedamdeset godina, rodi mu se Mahalalel.
13
Po rođenju Mahalalelovu Kenan je živio osam stotina i četrdeset godina te mu se rodilo još sinova i kćeri.
14
Kenan poživje u svemu devet stotina i deset godina. Potom umrije.
15
Kad je Mahalalelu bilo šezdeset i pet godina, rodi mu se Jered.
16
Po rođenju Jeredovu Mahalalel je živio osam stotina i trideset godina te mu se rodilo još sinova i kćeri.
17
Mahalalel poživje u svemu osam stotina devedeset i pet godina. Potom umrije.
18
Kad je Jeredu bilo sto šezdeset i dvije godine, rodi mu se Henok.
19
Po rođenju Henokovu Jered je živio osam stotina godina te mu se rodilo još sinova i kćeri.
20
Jered poživje u svemu devet stotina šezdeset i dvije godine. Potom umrije.
21
Kad je Henoku bilo šezdeset i pet godina, rodi mu se Metušalah.
22
Henok je hodio s Bogom. Po rođenju Metušalahovu Henok je živio trista godina te mu se rodilo još sinova i kćeri.
23
Henok poživje u svemu trista šezdeset i pet godina.
24
Henok je hodio s Bogom, potom iščeznu; Bog ga uze.
25
Kad je Metušalahu bilo sto osamdeset i sedam godina, rodi mu se Lamek.
26
Po rođenju Lamekovu Metušalah je živio sedam stotina osamdeset i dvije godine te mu se rodilo još sinova i kćeri.
27
Metušalah poživje u svemu devet stotina šezdeset i devet godina. Potom umrije.
28
Kad su Lameku bile sto osamdeset i dvije godine, rodi mu se sin.
29
Nadjene mu ime Noa, govoreći: "Ovaj će nam pribavljati, u trudu i naporu naših ruku, utjehu iz zemlje koju je Bog prokleo."
30
Po rođenju Noinu Lamek je živio pet stotina devedeset i pet godina te mu se rodilo još sinova i kćeri.
31
Lamek poživje u svemu sedam stotina sedamdeset i sedam godina. Potom umrije.
32
Pošto je Noa proživio pet stotina godina, rode mu se Šem, Ham i Jafet.