Knjiga Postanka Glava 11 - Biblija Online

1
Sva je zemlja imala jedan jezik i riječi iste.
2
Ali kako su se ljudi selili s istoka, naiđu na jednu dolinu u zemlji Šinearu i tu se nastane.
3
Jedan drugome reče: "Hajdemo praviti opeke te ih peći da otvrdnu!" Opeke im bile mjesto kamena, a paklina im služila za žbuku.
4
Onda rekoše: "Hajde da sebi podignemo grad i toranj s vrhom do neba! Pribavimo sebi ime, da se ne raspršimo po svoj zemlji!"
5
Jahve se spusti da vidi grad i toranj što su ga gradili sinovi čovječji.
6
Jahve reče. "Zbilja su jedan narod, s jednim jezikom za sve! Ovo je tek početak njihovih nastojanja. Sad im ništa neće biti neostvarivo što god naume izvesti.
7
Hajde da siđemo i jezik im pobrkamo, da jedan drugome govora ne razumije."
8
Tako ih Jahve rasu odande po svoj zemlji te ne sazidaše grada.
9
Stoga mu je ime Babel, jer je ondje Jahve pobrkao govor svima u onom kraju i odande ih je Jahve raspršio po svoj zemlji.
10
Ovo su potomci Šemovi: Kad je Šemu bilo sto godina - dvije godine poslije Potopa - rodi mu se Arpakšad.
11
Po rođenju Arpakšadovu Šem je živio petsto godina te mu se rodilo još sinova i kćeri.
12
Kad je Arpakšadu bilo trideset i pet godina, rodi mu se Šelah.
13
Po rođenju Šelahovu Arpakšad je živio četiri stotine i tri godine te mu se rodilo još sinova i kćeri.
14
Kad je Šelahu bilo trideset godina, rodi mu se Eber.
15
Po rođenju Eberovu Šelah je živio četiri stotine i tri godine te mu se rodilo još sinova i kćeri.
16
Kad su Eberu bile trideset i četiri godine, rodi mu se Peleg.
17
Po rođenju Pelegovu Eber je živio četiri stotine i trideset godina te mu se rodilo još sinova i kćeri.
18
Kad je Pelegu bilo trideset godina, rodi mu se Reu.
19
Po rođenju Reuovu Peleg je živio dvjesta i devet godina te mu se rodilo još sinova i kćeri.
20
Kad su Reuu bile trideset i dvije godine, rodi mu se Serug.
21
Po rođenju Serugovu Reu je živio dvjesta i sedam godina te mu se rodilo još sinova i kćeri.
22
Kad je Serugu bilo trideset godina, rodi mu se Nahor.
23
Po rođenju Nahorovu Serug je živio dvjesta godina te mu se rodilo još sinova i kćeri.
24
Kad je Nahoru bilo dvadeset i devet godina, rodi mu se Terah.
25
Po rođenju Terahovu Nahor je živio sto i devetnaest godina te mu se rodilo još sinova i kćeri.
26
Kad je Terahu bilo sedamdeset godina, rode mu se: Abram, Nahor i Haran.
27
Ovo je povijest Terahova. Terahu se rodio Abram, Nahor i Haran; a Haranu se rodio Lot.
28
Haran umrije za života svoga oca Teraha, u svome rodnom kraju, u Uru Kaldejskom.
29
Abram se i Nahor ožene. Abramovoj ženi bijaše ime Saraja, a Nahorovoj Milka; ova je bila kći Harana, oca Milke i Jiske.
30
Saraja bijaše nerotkinja - nije imala poroda.
31
Terah povede svoga sina Abrama, svog unuka Lota, sina Haranova, svoju snahu Saraju, ženu svoga sina Abrama, pa se zaputi s njima iz Ura Kaldejskoga u zemlju kanaansku. Kad stignu do Harana, ondje se nastane.
32
Dob Terahova dosegnu dvjesta i pet godina; a onda Terah umrije u Haranu.