Knjiga Postanka Glava 10 - Biblija Online

1
Ovo je povijest Noinih sinova: Šema, Hama i Jafeta, kojima su se rodili sinovi poslije Potopa.
2
Sinovi su Jafetovi: Gomer, Magog, Madaj, Javan, Tubal, Mešak, Tiras.
3
A sinovi su Gomerovi: Aškenaz, Rifat i Togarma.
4
Javanovi su opet sinovi: Eliša, Taršiš, Kitijci i Dodanci.
5
Od njih su se razgranali narodi po otocima. To su Jafetovi sinovi prema svojim zemljama - svaki s vlastitim jezikom - prema svojim plemenima i narodima.
6
Sinovi su Hamovi: Kuš i Misrajim, Put i Kanaan.
7
Kuševi su: Seba, Havila, Sabta, Rama i Sabteka. Ramini su: Šeba i Dedan.
8
Od Kuša se rodio Nimrod, koji je postao prvi velmoža na zemlji.
9
Voljom Jahve bio je silan lovac. Zato se veli: "Kao Nimrod, silan lovac voljom Jahve."
10
Glavno uporište njegova kraljevstva bili su: Babilon, Erek, Akad i Kalne, svi u zemlji Šinearu.
11
Iz ove je zemlje došao Ašur. On je podigao Ninivu, Rehobot Ir, Kalah
12
i Resen između Ninive i Kalaha GEN
13
Od Misrajima potekli su Ludijci, Anamijci, Lehabijci, Naftuhijci,
14
pa Patrušani, Kasluhijci i Kaftorci, od kojih su potekli Filistejci.
15
Od Kanaana potječe Sidon, njegov prvenac, i Het.
16
Dalje: Jebusejci, Amorejci, Girgašani,
17
Hivijci, Arkijci, Sinijci,
18
Arvađani, Semarjani i Hamaćani. Poslije se kanaanska plemena razgranaše,
19
tako da se granica Kanaanaca protezala od Sidona prema Geraru sve do Gaze pa prema Sodomi, Gomori, Admi i Sebojimu sve do Leše.
20
To su sinovi Hamovi prema svojim plemenima i jezicima, po svojim zemljama i narodima.
21
A i Šemu - praocu svih sinova Eberovih i starijem bratu Jafetovu - rodili se sinovi.
22
Šemovi su sinovi: Elam, Ašur, Arpakšad, Lud i Aram.
23
A Aramovi su sinovi: Us, Hul, Geter i Maš.
24
Arpakšad rodi Šelaha, Šelah rodi Ebera.
25
Eberu su se rodila dva sina: jednomu bješe ime Peleg, jer se za njegova vijeka zemlja razdijelila. Njegovu je bratu bilo ime Joktan.
26
Od Joktana se rodiše: Almodad, Šelef, Hasarmavet, Jerah,
27
Hadoram, Uzal, Dikla,
28
Obal, Abimael, Šeba,
29
Ofir, Havila i Jobab. Sve su to sinovi Joktanovi.
30
Njihova se naselja protezahu od Meše sve do Sefara, brdovitih krajeva na istoku.
31
To su sinovi Šemovi prema svojim plemenima, jezicima i zemljama, po svojim narodima.
32
To su rodovi Noinih sinova prema svojim lozama i narodima. Od njih su se razgranali narodi po zemlji poslije Potopa.